ALGEMENE VOORWAARDEN VOEDINGSCOACH MARLO WAGNER
Download de algemene voorwaarden hier.

Naam ondernemer: Marlo Wagner
Telefoonnummer: 06 28228411
E-mailadres: info@voedingscoachmarlowagner.nl
Kvk: 54595029
BTW: NL149057015B01
Bank: NL04RABO0132000202

Artikel 1. Definities         

 1. Voedingscoach: Marlo Wagner, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigde Gewichtsconsulent.
 2. Cliënt: degene aan wie door de Voedingscoach advies en begeleiding verleend wordt.
 3. Arts: de huisarts of specialist door wie de Cliënt naar de Voedingscoach is verwezen.
 4. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Voedingscoach wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Voedingscoach adviseert de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt tijdig op de hoogte gesteld.
 2. De Voedingscoach behandelt de Cliënt zowel na persoonlijke benadering door de Cliënt als op basis van verwijzing door de Arts. In het laatste geval houdt de Voedingscoach de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. De Arts informeert de Cliënt omtrent de contacten tussen de Arts en de Voedingscoach, tenzij de Arts anders beslist.
 3. De Voedingscoach en de Cliënt komen samen een passend voedingscoachingstraject overeen.


Artikel 3. Verhindering

 1. Indien de Cliënt is verhinderd op de afgesproken datum en het tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Voedingscoach hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt de afspraak niet binnen 24 uur afmeldt bij de Voedingscoach, is de Voedingscoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.
 2. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4. Tariefstelling

 1. Voor de behandeling aanvangt, deelt de Voedingscoach de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend moeten worden. De Voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
 2. Tevens beroept de Voedingscoach zich op het feit dat er op 1 januari van elk kalenderjaar een prijsstijging zou kunnen plaatsvinden.

Artikel 5. Betaling

 1. De Cliënt verplicht zich tot betaling op het moment dat hij/zij het ingevulde intakeformulier en/of het voedingsdagboek naar de Voedingscoach heeft gezonden. De toezending zal hoofdzakelijk per e-mail (info@voedingscoachmarlowagner.nl) plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling van het voedingscoachingstraject kan in zijn totaliteit of in vooraf overeengekomen termijnen voldaan worden. De Cliënt ontvangt een factuur voor het gehele voedingscoachingstraject, dan wel een factuur per termijn. Eventuele vervolgconsulten zullen per consult gefactureerd worden.
 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal veertien dagen na factuurdatum te geschieden op rekeningnummer NL04RABO0132000202 n.v. Marlo Wagner, op de door de Voedingscoach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de Cliënt de factuur niet binnen dertig dagen voldoet, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €5,- per dertig dagen. Bij het uitblijven van betaling binnen dertig dagen na factuurdatum, is de Cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.
 5. De Cliënt is reeds in verzuim en indien hij de factuur niet binnen zestig dagen voldoet, wordt de vordering uit handen gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval de Cliënt naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. De wettelijke rente over het verschuldigd bedrag wordt met terugwerkende kracht berekend vanaf de eerste dag dat de Cliënt in verzuim is.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. De Voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”. Voorgaande geldt tevens indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer daarin verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt.
 2. De in het eerste lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. De Voedingscoach heeft het recht de overeengekomen afspraken en/of begeleiding op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Voedingscoach dient de Cliënt dat deel te vergoeden dat nog niet is nagekomen indien dat reeds is betaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Het advies van de Voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Voedingscoach zal zich derhalve inspannen de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar zijn beste vermogen en inzicht na te komen met inachtneming van de belangen van de Cliënt.
 2. De Voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Voedingscoach.
 3. De Voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de Cliënt.

Artikel 9. Uw gegevens

De Voedingscoach zal in geen geval gegevens van de Cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alleen de burgelijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Voedingscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 2. Op overeenkomsten met de Voedingscoach is het Nederlands recht van toepassing.

 

Stuur je bericht

Wil je meer informatie of direct een afspraak maken? Je kunt contact opnemen met Voedingscoach Marlo Wagner via onderstaand formulier.

Not readable? Change text. captcha txt